logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม => สาขาวิชา ไฟฟ้า => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30104081001 นางสาวอภิญญา ดวงสุวรรณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2023-11-03
  2 30104081002 นางสาววิมพ์วิภา สะท้านวัตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2023-11-03
  3 30104081003 นายนันทกร มาตรวิจิตร ม.6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-11-03
  4 30104081004 นายอนุสิทธิ์ ดอนดีไพร ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-03
  5 30104081005 นางสาวพนัชกร ทิปต์ธนวัต ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 2023-11-04
  6 30104081006 นางสาวรัชดาพร ออกช่อ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-04
  7 30104081007 นายรัฐศาสตร์ ช่างเหล็ก ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-11-04
  8 30104081008 นายกิตติธรา ลาโพ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-04
  9 30104081009 นายกฤษณะภพ ดาวัลย์ ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-11-06
  10 30104081010 นางสาวอนงค์พร ทองย้อย ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 2023-11-07
  11 30104081012 นางสาวยลรดี กอชารี ม.6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 2023-11-08
  12 30104081013 นายเกียรติภูมิ พันจันทร์ดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2023-11-08
  13 30104081014 นายปาณุวัฒน์ จันทร์ตรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-09
  14 30104081015 นายรังสรรค์ จันทะบาง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-10
  15 30104081016 นายชัยวัฒน์ กันหะริ ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-10
  16 30104081017 นายชานนท์ สอาดศรี ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-10
  17 30104081018 นายจิรายุทธ เขียวปัด ม.6 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 2023-11-12
  18 30104081019 นายสายธาร จันทร์เพ็ชร ปวช. วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-14
  19 30104081020 นายทนวันต์ เจริญสุข ม.6 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-16
  20 30104081021 นายณัฐชนน เหล่าอัน ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-19
  21 30104081022 นางสาวสิริกร สังจังวาง ม.6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 2023-11-21
  22 30104081023 นางสาวสุวรี ช่อขุนทด ม.6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 2023-11-22
  23 30104081024 นางสาวชาลินีย์ สลุงอยู่ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-11-22
  24 30104081025 นายรัชชานนท์ เอี่ยมเมือง ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 2023-11-23
  25 30104081026 นายกิตติศักดิ์ โพธิ์อุไร ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-11-24
  26 30104081027 นายอรรถพร คงถึง ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 2023-11-24
  27 30104081028 นายณัฐดนัย วิไลฤทธิ์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-11-24
  28 30104081029 นายพรจิรสิทธิ์ อินชิต ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-24
  29 30104081030 นายธีรวัฒน์ คชอาจ ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-24
  30 30104081031 นายเกียรติศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-28
  31 30104081032 นายธนกร กำเนิดทรัพย์ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-28
  32 30104081033 นายภูชิต คำเรืองบุญ ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-29
  33 30104081034 นายอนุรักษ์ วรพันธ์วงษ์ ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-29
  34 30104081035 นางสาวบุษบา วงษ์คลัง ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-30
  35 30104081036 นายศราวุฒิ คลังนิล ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 2023-11-30
  36 30104081037 นายอธิศชนันท์ สุระเสียง ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 2023-11-30
  37 30104081038 นายศิรพัฒน์ คล้ายคลึง ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 2023-11-30
  38 30104081040 นายสรยุทธ สาระเวก ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-30
  39 30104081041 นายอภิรักษ์ แต้มทอง ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-30
  40 30104081042 นายกวิน อาจป้อง ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-11-30
  41 30104081043 นายไพสิฐ ถันสูงเนิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 2023-11-30
  42 30104081044 นางสาวอัมพร ทองคำรัตน์ ม.6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-12-01
  43 30104081045 นายธนวัฒน์ อุ่นที ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-12-01
  44 30104081046 นายวันสว่าง จันทรบุตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-12-01
  45 30104081047 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชรทัย ม.6 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 2023-12-01
  46 30104081048 นายณัฐดนัย สุวรรณศรี ม.6 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 2023-12-03
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767