logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน เครื่องมือกล สาขาวิชา เทคนิคการผลิต ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30102011001 นางสาวธนัญญา ธนะคุณ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-06
  2 30102011003 นายไชยกร สวยสม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-09
  3 30102011004 นางสาวอรวรรณ กิมฮวย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-10
  4 30102011005 นายแสนดี หวังเกิดกลาง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-10
  5 30102011006 นายศุภณัฐ ราชอินทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-14
  6 30102011007 นางสาวนารีลักษณ์ ใจอารีย์ ปวช. โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-14
  7 30102011008 นายภูชิต กาซ้อน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-14
  8 30102011009 นายณัฐสิทธิ์ วิลัยสุข ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-14
  9 30102011010 นายณรงค์รัตน์ เฟื่องระย้า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-14
  10 30102011011 นายอิฐิพงษ์ แสนสุข ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-22
  11 30102011012 นายจีรศักดิ์ สอนเพียร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-24
  12 30102011013 นายนวพล เกตุแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-29
  13 30102011014 นายศิลา สิงหา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-29
  14 30102011015 นางสาวอติมา นันทยา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-29
  15 30102011016 นายการัณยภาส ป้อมแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-29
  16 30102011017 นายชนะชัย โกฎกลางดอน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-11-30
  17 30102011018 นายนรากร นาคิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-12-01
  18 30102011019 นายระพีเพรช จีนอ่วม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-12-01
  19 30102011020 นายเมธี เจริญธรรม ปวช. โรงเรียนวัดไชโย 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-12-01
  20 30102011021 นายวิชญ์พล พึ่งอ้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-12-01
  21 30102011022 นายศุภเศรษฐ์ พังพิษ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-12-02
  22 30102011023 นายภาณุวัฒณ์ สุขสนอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-12-02
  23 30102011024 นายพิชัย ภาคภูมิ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-12-02
  24 30102011025 นายอรรฆเดช โตสวัสดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-12-03
  25 30102011026 นายชนาธิป สาริกา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-12-03
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767