logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20204011001 นางสาวพรแพรวา นามวงศ์ ม.3 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม - 2023-11-03
  2 20204011002 นางสาวศุภิสรา กบิลพัสดุ ม.3 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม - 2023-11-04
  3 20204011003 นางสาวอชิรญา กิ่งไทร ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 2023-11-05
  4 20204011004 นายศุภชัย สายสุวรรณ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-05
  5 20204011005 นางสาววิลาวัณย์ สอนราช ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-11-06
  6 20204011006 นายวันพระ คงอุดร ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี - 2023-11-06
  7 20204011008 นางสาวกมลวรรฌ กล่อมกูล ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-11-07
  8 20204011009 นางสาววริศรา ธรรมเพียร ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-08
  9 20204011010 นางสาวณัฏฐิกา เพ็ชรนาค ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-08
  10 20204011011 นางสาววรรณวิษา หอมเทียน ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-08
  11 20204011012 นางสาวศิริญา สอาดเอี่ยม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-08
  12 20204011013 นางสาวอรอมน มารศรี ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-08
  13 20204011014 นางสาวดารินทร์ หรั่งฟัก ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-09
  14 20204011015 นางสาวชลธิชา พิบูลย์ทัศน์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  15 20204011016 นางสาวปิยะพร พัฒน์จันทร์ ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-11-10
  16 20204011017 นายภูรินท์ ชุ่มเมืองเย็น ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  17 20204011018 นางสาวญาณิศา เสนีวงษ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  18 20204011019 นางสาวเต็มศิริ อ่อนพิมพ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  19 20204011020 นางสาวคณิสรา ตุรงค์เรือง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  20 20204011021 นางสาวปัณฑิตา อินทรีย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  21 20204011022 นางสาวรัตน์ติญาภรณ์ สุทธิหา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-11-11
  22 20204011023 นางสาวปิยพร ศรีมณี ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 2023-11-11
  23 20204011024 นางสาวพิชญาภา แม่นสิน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-11
  24 20204011025 นางสาวพรชนก ผลานิผล ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-13
  25 20204011026 นางสาววรัชญา พวงสมบัติ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-13
  26 20204011027 นายธนวัฒน์ โสมสุข ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-13
  27 20204011029 นางสาวธัญญารัตน์ ภาษี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-13
  28 20204011030 นางสาวเขมมิกา ฤกษ์ภิกขุณี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-14
  29 20204011031 นางสาวปรมาภรณ์ วิสัยสุข ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-14
  30 20204011032 นางสาววรวรรณ แสงเดือน ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-14
  31 20204011033 นางสาวรวิวรรณ บุญครอบ ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2023-11-14
  32 20204011034 นางสาวภาวิณี พันจันทร์ดี ม.3 โรงเรียนวัดมุจลินท์ - 2023-11-14
  33 20204011035 นางสาวแพรววา พรมพิลา ม.3 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม - 2023-11-16
  34 20204011036 นางสาวขวัญข้าว อุดหนุน ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-16
  35 20204011037 นางสาวปวริศา ประกัน ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-16
  36 20204011038 นางสาวเมษิยานี ทรายงาม ม.3 โรงเรียนวัดมุจลินท์ - 2023-11-16
  37 20204011039 นางสาววรัญญา สิริวันต์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-16
  38 20204011040 นายสิทธิศักดิ์ ตลุ่มมุข ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-16
  39 20204011041 นางสาววรัทยา ไทยสงวน ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-18
  40 20204011042 นางสาวภัทราพร รุจิวงค์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-18
  41 20204011043 นางสาวกฤตพร หริ่มสง่า ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-19
  42 20204011044 นางสาวอรสา นาคเอี่ยม ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-11-20
  43 20204011045 นางสาวนาราภัทร ศรีเมือง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-11-20
  44 20204011046 นางสาวสิรภัทร ท่าเกษม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-20
  45 20204011047 นางสาววิภาภรณ์ อินเนียม ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 2023-11-21
  46 20204011048 นางสาวปิยธิดา คงพันธุ์ศรี ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-11-21
  47 20204011049 นางสาวกัณฐิกา บุญแก้ว ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-22
  48 20204011050 นางสาวสุทธภา บุญเพ็ชร์ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-11-22
  49 20204011051 นางสาววัชรพร วุฒิ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-22
  50 20204011052 นางสาวธิดาพร คลังทรัพย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-23
  51 20204011053 นางสาวพาขวัญ สุขเจริญ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-23
  52 20204011054 นางสาวพจณิชา สกุลเพชร ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-11-23
  53 20204011055 นางสาวปวิชญา เอมโอษฐ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-23
  54 20204011056 นางสาววรนิษฐา ปิ่นเอก ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-11-24
  55 20204011057 นางสาวจันทิมา แจ่มรัตนกุล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-25
  56 20204011058 นางสาวอินทิรา แดงธรรม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-25
  57 20204011059 นางสาวรวิปรีญา แย้มเยื้อน ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-11-26
  58 20204011060 นายธรรมานุวัฒน์ โพธิ์แป้น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-28
  59 20204011061 นางสาวสุนิษา ชักแสง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-28
  60 20204011062 นายทนุธรรม สีหามาตร์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-29
  61 20204011063 นางสาวนัทชา เอี่ยมสำอางค์ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-12-01
  62 20204011064 นางสาวกรรทิมา ยอดเกวียน ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-12-01
  63 20204011065 นางสาวกันยานี ขำเตี้ย ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  64 20204011066 นายกิตติทัต รัตนสูตร ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 2023-12-01
  65 20204011067 นายวรรธนัย อินทร์หอม ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 2023-12-01
  66 20204011068 นายปรวัฒน์ ฤทธิสาร ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 2023-12-01
  67 20204011069 นายรัฐธรรมนูญ ทับทิมใส ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 2023-12-02
  68 20204011070 นางสาวปัณณฑัต เข็มดี ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-12-02
  69 20204011071 นายเจนณรงค์ กลิ่นเขียว ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-12-03
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767