logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา การตลาด ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20202011001 นางสาวณัฐฌานัน ม่วงเเก้ว ม.3 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม - 2023-11-03
  2 20202011002 นางสาวพรนัชชา เขียวน้อย ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-05
  3 20202011003 นางสาววิลาสินี ชมขำ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-05
  4 20202011004 นางสาวพรชิตา หันวิสัย ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-05
  5 20202011005 นางสาวตะวันรุ่ง เที่ยงธรรม ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-11-05
  6 20202011006 นางสาวกรภัทร สว่างจิต ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-11-06
  7 20202011007 นางสาวเบญญาภา ประเชิญสุข ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-07
  8 20202011008 นางสาวธีรนาถ พันธุมิตร ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-07
  9 20202011009 นางสาวจรรยพร กองแก้ว ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-07
  10 20202011010 นางสาวกรวรรณ เเก่นเเก้ว ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-07
  11 20202011011 นางสาวชญานุช เกิดพรหมมา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-07
  12 20202011012 นางสาวชนาพร พิมทอง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-08
  13 20202011013 นางสาวทิวาพร นักลำ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-09
  14 20202011014 นางสาวอรธนันท์ โชคชัยเกษมสุข ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-09
  15 20202011015 นางสาวมณัฐติกา ภู่ศรีพงษ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  16 20202011016 นางสาวธิติกานต์ ศรีสกุล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  17 20202011017 นางสาวสุพัฒทรา ชูพันธ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  18 20202011018 นางสาวธัญทิพย์ ใหญ่มาก ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-10
  19 20202011019 นางสาวศศิกาญจน์ อ่อนวงษ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  20 20202011020 นางสาววิภาวรรณ ชานุช ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 2023-11-10
  21 20202011021 นางสาววริศรา นุชสถิตย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  22 20202011022 นางสาวอรพรรณ บุญซ้อน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-11
  23 20202011023 นางสาวเบญจวรรณ บรรเทิง ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 2023-11-11
  24 20202011024 นางสาววรัญญา คธาวุธ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-11
  25 20202011025 นางสาววรรณรดา ศรีจันทร์ ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 2023-11-13
  26 20202011026 นางสาวนัฐธิชา พุ่มทอง ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 2023-11-13
  27 20202011027 นางสาวมณีรัตน สีมุขดา ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 2023-11-13
  28 20202011028 นางสาวศิริวรัตม์ ตรีสาร ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-13
  29 20202011029 นางสาวสุชาดา อินทวงศ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-14
  30 20202011030 นางสาวกรกนก ปีกิ่ม ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-11-16
  31 20202011031 นางสาวปรีณาพรรณ ขันศิริ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-16
  32 20202011032 นางสาวศรัณยา ชามีรส ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-16
  33 20202011033 นางสาวสุธิดา สดเอี่ยม ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-17
  34 20202011034 นางสาวนันธิดา ทองบู่ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 2023-11-18
  35 20202011035 นางสาวฐิตาภรณ์ บัวสุวรรณ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-20
  36 20202011036 นางสาวกาญจนา ยิ้มละมูล ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-21
  37 20202011037 นางสาวสิริขวัญ ดวงวงศา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-21
  38 20202011038 นายสุรวัฒน์ พลอยวงษ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-21
  39 20202011039 นางสาวณาดา พาริก ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-21
  40 20202011040 นางสาวปนัสยา พินิศศศิธร ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-22
  41 20202011041 นางสาวฐานิดา นาทอง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-22
  42 20202011042 นายประพจน์ จันทรโชติ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-22
  43 20202011043 นางสาวเสาวลักษณ์ ชูพันธ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-22
  44 20202011044 นางสาวรวิภา จันทัน ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยา - 2023-11-22
  45 20202011045 นางสาววรารัตน์ วีระสัย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-23
  46 20202011046 นางสาวหฤทัย อินทร์หอม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-23
  47 20202011047 นางสาวภคนันท์ ฟักทองหอม ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-11-24
  48 20202011048 นางสาวปราณรวี ศรีจันทร์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-27
  49 20202011049 นางสาวชิดชนก มุ่ยสกุล ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-27
  50 20202011050 นางสาวธีรยา สืบสุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-28
  51 20202011051 นางสาวเกวลี สิงห์ประเสริฐ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-28
  52 20202011052 นางสาวสมใจ ทองคำ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-29
  53 20202011053 นางสาวปวีณา อ่วมน้อย ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 2023-11-29
  54 20202011054 นางสาวญาดา ลิ้มสกุล ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-11-29
  55 20202011055 นางสาวจิริษา พวงพงษ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-30
  56 20202011056 นางสาวลักษณารีย์ ดิษเนตร ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-30
  57 20202011057 นางสาวจอมขวัญ บุญสิบ ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 2023-11-30
  58 20202011058 นางสาวเกวลิน ดาไกล ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  59 20202011059 นางสาวอินทุภา จอมโสมสา ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  60 20202011060 นางสาวปณิตา บุตรเม้า ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  61 20202011061 นางสาวภัณฑิรา ธรรมกูล ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  62 20202011062 นางสาววรรณิศา เทศยา ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  63 20202011063 นางสาวสรัญญา ูพูลเกิด ม.3 โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู 2500) - 2023-12-01
  64 20202011064 นางสาวมนิษา บุญจันทร์ ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 2023-12-01
  65 20202011065 นางสาวขวัญชนก ช่างหล่อ ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 2023-12-01
  66 20202011066 นางสาวพรนภา เพียรเลิศลอย ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-12-02
  67 20202011067 นางสาวชลธิชา คำไพร ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-12-02
  68 20202011068 นางสาวนริศรา ทองอ่อน ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-12-03
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767