logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา การบัญชี ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20201011001 นางสาวพรกนก สุวรรณดี ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-11-03
  2 20201011002 นางสาวเพียงขวัญ บรรพต ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-06
  3 20201011004 นางสาวปณิตา ยิ้มเจริญ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-07
  4 20201011005 นางสาววชิรญาณ์ บัวหลวง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-08
  5 20201011006 นางสาวขวัญชนก ยิ้มใย ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-08
  6 20201011007 นายชนาธิป อยู่จุ้ย ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-08
  7 20201011008 นางสาวปัณฑิตา พูลสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-08
  8 20201011009 นางสาวกันยกรณ์ เทียนแก้ว ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-08
  9 20201011010 นางสาวธันยพร น้อยพันธ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-09
  10 20201011012 นางสาวปิยะรัตน์ เมืองมีศรี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-09
  11 20201011013 นางสาวมีนา กิจนิมิตร ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-09
  12 20201011014 นางสาวเขมจิรา เกษาธิกิจ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-09
  13 20201011015 นางสาวจิดาภา เปียวงษ์ ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-11-10
  14 20201011016 นางสาวปภัสสรา ดำสนิท ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  15 20201011017 นางสาวพัชชา ภูมีทรัพย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  16 20201011018 นางสาวณัฐณิชา จำปาศรี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  17 20201011019 นางสาวพรสรวง จันทร์ทอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  18 20201011020 นางสาววารุณี จั่นเพ็ชร ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-11-10
  19 20201011021 นางสาวศิริภัทรา ภาพิรมย์ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-11-10
  20 20201011022 นางสาวพรรทิภา ปัญญาสิทธิ์ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-11-10
  21 20201011023 นางสาวนภัสสร สมานทอง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  22 20201011024 นางสาวสวิตตา แก้วแสง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-10
  23 20201011025 นางสาวญาโณทัย หอมพิกุล ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-10
  24 20201011026 นางสาวสมิตา เสือสิงห์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-11-10
  25 20201011027 นางสาวฐาปนีย์ บุญมี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-11
  26 20201011028 นางสาวปาณิสรา พร้อมจิต ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-13
  27 20201011029 นางสาวอภิชญา พึ่งสำราญ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-13
  28 20201011030 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์สีดา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-14
  29 20201011031 นางสาวสุชญา โสมสุข ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-14
  30 20201011032 นางสาวฐิติญา เสือวงษ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-14
  31 20201011033 นางสาวรัตนาภรณ์ อยู่มั่น ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-14
  32 20201011034 นางสาวกัญญาภัทร รองหมื่น ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-11-16
  33 20201011035 นางสาวสุพรรณี พระสี ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ - 2023-11-16
  34 20201011036 นางสาวพัชรพร จั่นสกุล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-16
  35 20201011037 นางสาวบุญญานุช แฉล้มทอง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-16
  36 20201011038 นางสาวกัลยรัตน์ กระจายศรี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-17
  37 20201011039 นางสาวพิมาณมาศ มะลิทอง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-17
  38 20201011040 นางสาวปิยะฉัตร มั่นนัก ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-11-18
  39 20201011041 นางสาวบัญฑิตา ศิริพงษ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-18
  40 20201011042 นางสาวธนพร เหมือนรุ้ง ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 2023-11-19
  41 20201011043 นางสาวยอดขวัญ เนียมยิ้ม ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 2023-11-19
  42 20201011044 นางสาวสุพิชญา ชัยปลัด ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-19
  43 20201011045 นางสาวจุฑามาศ สรรพศรี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-19
  44 20201011046 นางสาวเกสรา ฆ้องดังไกล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-20
  45 20201011047 นางสาวชุติพร วรพันธ์วงศ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-21
  46 20201011048 นางสาวสมัชญา พวงจำปี ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี - 2023-11-22
  47 20201011049 นางสาวอธิชา วงค์รุ่งเรือง ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-11-22
  48 20201011050 นายพงศ์ปณต วิลาวรรณ์ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-11-22
  49 20201011051 นางสาวณัฏฐณิชา โฉมบูญมี ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-11-22
  50 20201011052 นายเกียรติภูมิ ขันตี ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-11-22
  51 20201011053 นางสาววิมลสิริ หาญพานิช ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-22
  52 20201011054 นางสาวสิรีรัศม์ เชาว์ไว ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-22
  53 20201011055 นางสาวชุติมนต์ อ่อนส้มกฤษ ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-11-22
  54 20201011056 นางสาวญาระวี สังสว่าง ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-11-22
  55 20201011057 นางสาวกัญญารัตน์ ยิ้มอยู่ ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-11-23
  56 20201011058 นางสาวกมลชนก บุญเปล่ง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-23
  57 20201011059 นางสาวนวรัตน์ เสถียรศักดิ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-23
  58 20201011060 นายจตุโชค รวดเร็ว ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-24
  59 20201011061 นางสาวอภัสรา เพ็งกระจ่าง ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-11-25
  60 20201011062 นายทรงพล ยิ้มเจริญ ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-11-26
  61 20201011063 นางสาวฐิติยา แสนสุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-26
  62 20201011064 นางสาวฐานิดา บัวผัน ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-11-26
  63 20201011065 นางสาวลัดดา แซ่ย่าง ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-27
  64 20201011066 นางสาวรัตน์ตะวัน สมณา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-27
  65 20201011067 นายพสธร ประสาทสิทธิ์ ม.3 โรงเรียนวัดหนองเมือง - 2023-11-28
  66 20201011068 นางสาวจิณห์นิภา อินทร์เจริญ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-11-28
  67 20201011069 นางสาววริษา ศรีรงค์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-28
  68 20201011070 นางสาวกาลเกล้า อุบลวัตร์ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-11-28
  69 20201011071 นางสาวธัญวรัตน์ คำภีทูล ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-11-29
  70 20201011072 นางสาวธัญญลักษณ์ บัวหอม ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-11-29
  71 20201011073 นางสาวพรรณปพร ไกลภัย ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-11-29
  72 20201011074 นางสาวสุดธิดา เหรียญทอง ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-12-01
  73 20201011075 นางสาวจุฬาลักษณ์ เกตุแก้ว ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  74 20201011076 นางสาวสิริวิมล ภาคาเขตร ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-12-01
  75 20201011077 นางสาวปิยนันท์ จูเปีย ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-12-01
  76 20201011078 นางสาวพัณณิตา สิงหล ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 2023-12-01
  77 20201011079 นางสาวระพีพรรณ สินทรัพย์เกษตร ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-12-02
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767