logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20108011001 นางสาวเมระดี อุ่นใจชน ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-11-06
  2 20108011002 นายพลัฏฐ์ ยินดีเดช ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-08
  3 20108011003 นายยุทธกานต์ สวนสำราญ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-08
  4 20108011004 นางสาวพิชชาภรณ์ กองอาษา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-13
  5 20108011005 นายปกรณ์ มั่งมี ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ - 2023-11-16
  6 20108011006 นางสาวศิริลักษณ์ ดวงสุวรรณ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-16
  7 20108011007 นางสาวกชพร พันธ์ชัย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-28
  8 20108011008 นางสาววรรณวิษา ผูกเกษร ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  9 20108011009 นายชิชเณศ เมฆชัย ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 2023-12-02
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767