logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ก่อสร้าง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20106011001 นายธนดล บุญพา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-11-05
  2 20106011002 นายธัชกร อินทชัย ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-11-06
  3 20106011003 นายรัชโยธิน มากบดี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-06
  4 20106011004 นายเบญจพล บุญเลี้ยง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-07
  5 20106011005 นายพลกฤต สืบเชื้อ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-08
  6 20106011006 นายอธิภัทร ชำนาญหมอ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-09
  7 20106011007 นายจิรพนธ์ เหนี่ยงจิตร ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  8 20106011008 นางสาวกถษณี ประกายะ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  9 20106011009 นายณวิน เพียรเจริญ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  10 20106011011 นางสาวอภัสรา ปภัสสรศิริ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  11 20106011012 นางสาวกมลวรรณ แก่นสาร ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  12 20106011013 นายนราวิชญ์ พิมพ์เกษม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  13 20106011014 นางสาวธัญชนก อ่อนเงิน ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-10
  14 20106011015 นายบารมี มีเพรชดี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-13
  15 20106011016 นายกมลภพ เครือคูณ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-20
  16 20106011017 นางสาวศิริวรรณ วัฒนุลวงศ์ทอง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-20
  17 20106011018 นางสาวนุชจรี อินสุ่ม ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-11-24
  18 20106011019 นายธนบัตร พัดสงฆ์ ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-11-27
  19 20106011020 นายทีระพัฒน์ คำมี ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-11-28
  20 20106011021 นายธนกร ทองสุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-28
  21 20106011022 นายอัครสุรเกียรติ์ สาวะรด ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-29
  22 20106011023 นางสาวเกวลิน บัวราช ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 2023-12-01
  23 20106011024 นางสาวมาริสา กันหา ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  24 20106011025 นายอะตอม ภิญโยฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  25 20106011026 นายพงษ์วิบูล ธูปงามเจริญ ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-03
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767