logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20104011001 นายวรรณชัย เดชะมา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-03
  2 20104011002 นายเศรษฐพงศ์ โพธิ์ศรี ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-11-03
  3 20104011003 นายวงศกร เงินกลม ม.3 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม - 2023-11-04
  4 20104011004 นายจิตติพัฒน์ มาศิริ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-04
  5 20104011005 นายจักรรินทร์ จินทศร ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-04
  6 20104011006 นายกวินทร์ อ่อนวงษ์ ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-11-04
  7 20104011007 นางสาวปวันรัตน์ นางงาม ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-05
  8 20104011008 นายภัทรนันท์ โพลงเงิน ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-11-05
  9 20104011009 นางสาวสุดารัตน์ วิวรรณ์ตระกูล ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-05
  10 20104011010 นายจันทรกานต์ อึ่งฮวบ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-11-05
  11 20104011011 นายกนกพล วงศ์วาร ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-11-05
  12 20104011012 นายพงศภัค พรหมมา ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 2023-11-05
  13 20104011013 นางสาวพิมพ์ภาวดี แก้วระคุณ ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 2023-11-06
  14 20104011014 นายเอกดนัย จูมจันทร์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-07
  15 20104011016 นางสาววิลาสินี วิโรจน์ ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-11-07
  16 20104011018 นายรัฐภูมิ รวมทรัพย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-08
  17 20104011019 นายนนธวัช รัมมะเดช ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-08
  18 20104011020 นายกฤติพงษ์ สรพรหม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-08
  19 20104011021 นายภูรินทร์ จิตดํา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-08
  20 20104011022 นายเมธิชัย แคล้วโยธา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-08
  21 20104011023 นายพีรพัฒน์ เรืองวัฒกี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-09
  22 20104011024 นายเพชรแท้ เพชรพลอยนิล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  23 20104011026 นายปวริศ วังกานนท์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-09
  24 20104011027 นายพีรดนย์ สำแดงฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-09
  25 20104011028 นายอภิวิชญ์ ศุภโสรต ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-09
  26 20104011029 นางสาวณิภาภัทร ริมแจ้ง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-09
  27 20104011031 นายพศิน แสงนิล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  28 20104011032 นายพิชยะ เเสงทอง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-09
  29 20104011033 นายวรปรัชญ์ น้อยสกุล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  30 20104011034 นายภูตะวัน กลิ่นสนิท ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  31 20104011035 นายพีรวิชญ์ รอดฉัยยา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  32 20104011036 นายนิติธร ประสมเพ็ชร์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  33 20104011037 นายธนโชติ วิเชียร ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-11-09
  34 20104011038 นายคุณานนท์ เหมือนแก้ว ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-11-09
  35 20104011039 นายฐิติสิริ มะกรูดอินทร์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-09
  36 20104011040 นายสุทธิภูมิ เอมถมยา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-09
  37 20104011041 นายณัฏฐชัย ทรัพย์พล ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-11-09
  38 20104011042 นายกฤษฎา คล้ายกลิ่น ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  39 20104011043 นายชัชนันท์ ทุมประดิษฐ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  40 20104011044 นายภัทรพล ถึกสกุล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  41 20104011045 นายปัณณวัฒน์ พุ่มพวง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  42 20104011046 นายสุธิราช ฟักสุข ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  43 20104011047 นายพัฒน์ธนศักดิ์ พิมพา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  44 20104011048 นางสาวอาทิตยา บุญมา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  45 20104011049 นายนิพิฐพนธ์ จันทร์ประเสริฐ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  46 20104011051 นายเอกวัฒน์ วัฒนะ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  47 20104011052 นางสาวสาริศา ปราสาททอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  48 20104011053 นางสาวศิริญาภรณ์ วนะสิทธิ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  49 20104011054 นายนพคุณ พงษ์ภมร ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-11-10
  50 20104011055 นายธนพัฒน์ ทองชื่น ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  51 20104011056 นายชุติวัต ขุนเณร ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-11-10
  52 20104011057 นางสาวกมลพร นิ่มประดิษฐ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-10
  53 20104011059 นายวรพจน์ แก้วเฟื่อง ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-11-10
  54 20104011060 นายปุญญพัฒน์ บุญประเสริฐ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-11
  55 20104011061 นางสาวกนกวรรณ สุขนิ่ม ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 2023-11-12
  56 20104011062 นายธันวา รักเดช ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-12
  57 20104011064 นางสาวศรินรัตน์ วัฒนจันทร์กิติ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-13
  58 20104011065 นายธนภัทร ช้างน้อย ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-11-13
  59 20104011066 นายณัฐพร สุกจิตร ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-11-13
  60 20104011067 นายชนะพล จงภู่ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-13
  61 20104011068 นายธนเดช ศาลา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-13
  62 20104011069 นายณัฐบดินทร์ เนียมหอม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-13
  63 20104011070 นางสาวนัทธมณ สมเอี่ยม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-13
  64 20104011071 นายปกรณ์เกียรติ เพ็งนุ่ม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-13
  65 20104011072 นายอาชวิน เทพชู ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-13
  66 20104011073 นายณัฐนันท์ จันทร์นุหงษ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-13
  67 20104011074 นายพิทยาธร แสงทอง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-13
  68 20104011075 นายอภิบุญญา คงชาติ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-13
  69 20104011076 นายดนัย บัวไขย ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-13
  70 20104011077 นายวีรภัทร ทาดวงตา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-13
  71 20104011078 นายวงศกร วงษ์มณี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-14
  72 20104011079 นางสาวสุธีรพร สมแสง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-14
  73 20104011080 นางสาวสุพัดตรา บุญราช ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-14
  74 20104011081 นายธนพัฒน์ มณฑา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-14
  75 20104011082 นายธนากรณ์ พามา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-14
  76 20104011083 นายปุญชรัศมิ์ ทองยิ่ง ม.3 โรงเรียนวัดมุจลินท์ - 2023-11-14
  77 20104011084 นางสาวสุชานาถ สอนสืบ ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2023-11-14
  78 20104011085 นายอนุพงษ์ แก้วอารี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-16
  79 20104011086 นายธนาพิพัฒน์ อยู่ประเสริฐ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-16
  80 20104011087 นายรัฐวัฒน์ ธนูวงษ์ ม.3 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม - 2023-11-16
  81 20104011088 นายธนวัฒน์ สงแก้ว ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-16
  82 20104011089 นายชิติภัทร ใจดี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-16
  83 20104011090 นางสาวฉัตรสมัย ปีบุญ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-16
  84 20104011091 นายนที เงินยวง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-16
  85 20104011092 นายสุธินันท์ ทับนิล ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-16
  86 20104011093 นายภัทรพล เคียนทอง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-16
  87 20104011094 นายนเรนทร์ฤทธิ์ หนูย้อย ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-16
  88 20104011095 นายภวินท์ ทองหล่อ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-17
  89 20104011097 นายภาณุกร สิงขิต ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 2023-11-17
  90 20104011098 นายธนวัช นัทธี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-17
  91 20104011099 นายณกรณ์ ศรีภูมิ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-17
  92 20104011100 นายกฤตภพ โพธิ์วัด ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-17
  93 20104011101 นายธรรมปพน ห้องริ้ว ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-11-17
  94 20104011102 นายอชิระ ทองดี ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-17
  95 20104011103 นายอินทุวัฒน์ รอดสัมฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-17
  96 20104011105 นายกรสรวัฒน์ โชคชัยเกษมสุข ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-18
  97 20104011106 นายธีรภัทร เชื้ออินทร์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-18
  98 20104011107 นายกรวีร์ ศรีผ่อง ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 2023-11-19
  99 20104011108 นางสาวฑิฆัมพร มาหนองโดน ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 2023-11-20
  100 20104011109 นายนพรัตน์ ปานโพธิ์ ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 2023-11-20
  101 20104011110 นางสาวดรันต์ภรณ์ วรโชติอัครโภคิน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-20
  102 20104011111 นายณิกร ทองทัพไทย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-21
  103 20104011112 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรเอี่ยม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-21
  104 20104011113 นางสาวปุณยวีร์ เที่ยงตรง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-22
  105 20104011114 นายดนัย หลอมประโคน ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-22
  106 20104011115 นายณธิพัฒน์ พุ่มโพธิ์ ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-22
  107 20104011116 นายพบเพชร นพเกล้า ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-22
  108 20104011117 นางสาวมณีรัตน์ ศรีรักษา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-22
  109 20104011118 นายจีระวัฒน์ บุญส่ง ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-22
  110 20104011119 นายธัณฐกานต์ สมัครการ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-22
  111 20104011120 นายจักรพันธ์ ศันเสนียกุล ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 2023-11-22
  112 20104011121 นายณัฐดนัย กันหริ ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 2023-11-22
  113 20104011122 นายธวัชชัย บุญอินทร์ ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 2023-11-22
  114 20104011123 นางสาววริศรา ทองถม ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-11-22
  115 20104011124 นายสุรศักดิ์ ศรีทอง ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-22
  116 20104011125 นายวรายุทธ ยี่สุ่นหอม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-22
  117 20104011126 นายภูบดินทร์ นาทอง ม.3 โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี - 2023-11-22
  118 20104011127 นายวีรวัฒน์ วงษ์สิงห์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-23
  119 20104011128 นายฐิติกรณ์ ศิริเสรี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-23
  120 20104011129 นายวัศพล บัวทองคำ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-23
  121 20104011130 นายณัฐวัตร ตรีพร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-23
  122 20104011131 นายไกรศรี สิงห์คำ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-23
  123 20104011132 นายวรรชนะ สุนทรบุระ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-23
  124 20104011133 นายณรงค์เดช ศรีลาย ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-24
  125 20104011134 นายกิตติวินท์ แซ่ว่าง ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-24
  126 20104011135 นายกรกรต เรืองศรี ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-11-24
  127 20104011137 นายแทนคุณ ลิ้มสกุล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-25
  128 20104011138 นายศุภวัฒน์ กองแก้ว ม.3 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา - 2023-11-26
  129 20104011139 นายพิชยพงศ์ วงษ์แพง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-27
  130 20104011140 นายศุภกร โชคบรรจงเวทย์ ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-27
  131 20104011141 นายไกรวิชญ์ ทาบุตร ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-11-27
  132 20104011142 นายบรรณพัชร เพ็ชรดำ ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-11-28
  133 20104011143 นายปัญญา อ่อนศรี ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-11-28
  134 20104011144 นายเตชสิทธิ์ จินดากุล ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-11-28
  135 20104011145 นายณัฐวร บุญอินทร์ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 2023-11-28
  136 20104011146 นายวรภัทร แสงคำ ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 2023-11-28
  137 20104011147 นายสรณ์สิริ รอบรู้ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-28
  138 20104011148 นายสุทธวีร์ แวมปัดชา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-28
  139 20104011149 นายรัชพล แดงเวช ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-28
  140 20104011150 นายธีรภัทร์ ทัพสกุล ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-11-29
  141 20104011151 นายจตุรงค์ นกเล็ก ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-11-29
  142 20104011152 นายปกรณ์ กองกมล ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 2023-11-30
  143 20104011153 นายอนิรุทธิ์ อินทะสอน ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 2023-11-30
  144 20104011154 นายชลน่าน สีหราช ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 2023-11-30
  145 20104011155 นายพีรพัฒน์ ไพศาล ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-30
  146 20104011156 นายนิรวิทธ์ สีมัยนาม ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-11-30
  147 20104011157 นายกันตภณ ประเสริฐสุข ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-30
  148 20104011158 นายธีรภัทร ประกอบกสิกรรม ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-12-01
  149 20104011159 นายปุณนพัฒน์ ภาลอยเลิศ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-12-01
  150 20104011160 นายพรพิพัฒน์ วงษ์สุวรรณ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-12-01
  151 20104011161 นายนพดล สวัสดี ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) - 2023-12-01
  152 20104011162 นายณัฐวุฒิ ทองพูล ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2023-12-01
  153 20104011163 นายศยพล หอมสุข ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) - 2023-12-01
  154 20104011164 นายกิตติ์ธวัช ศรีดี ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) - 2023-12-01
  155 20104011165 นายสิทธิพล โพธิ์ทอง ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  156 20104011166 นางสาวอริสรา เขียวนิล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-12-01
  157 20104011167 นางสาวกมลานันท์ นุลา ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  158 20104011168 นายวัชรสิน ผ่องสุข ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  159 20104011170 นายณัฐวุฒิ อ่อนตา ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-12-02
  160 20104011171 นายชลกร สรสิทธิ์ ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-12-03
  161 20104011172 นางสาววราภรณ์ ใจกระสัน ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-12-03
  162 20104011173 นายญาณวรุตม์ พวงสุมาลี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-16
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767