logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา => สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3111082080 นายปัณณพร คำทิต๊ะ ม.6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 28-05-2020
  2 3111082081 นายอภิเดช สิทธิพรม ม.6 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 05-06-2020
  3 3111082082 นายยอดรักษ์ สุขสบาย ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 09-06-2020
  4 3111082083 นายปิติภัทร์ ชูเมือง ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 13-06-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083