logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2563
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [2010109]  จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [2010301]  ช่างเชื่อมโลหะ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [2010501]  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [2010601]  ช่างก่อสร้าง - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [2010801]  สถาปัตยกรรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [2012701]  เมคคาทรอนิกส์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [2012801]  เทคนิคคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [2020101]  การบัญชี - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [2020201]  การตลาด - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [2020401]  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [2030201]  การออกแบบ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [2031901]  ออกแบบนิเทศศิลป์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [2040401]  อาหารและโภชนาการ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [2070109]  การโรงแรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 1  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2563
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [310101]  งานเทคนิคยานยนต์ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [310202]  งานเครื่องมือกล 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [310301]  งานเทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [310401]  งานไฟฟ้าควบคุม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [310502]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [311101]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [312801]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [320101]  งานการบัญชี - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [320201]  งานการตลาด - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [340401]  งานอาหารและโภชนาการ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 2  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2563
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [310408]  งานไฟฟ้าควบคุม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [310508]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [310608]  งานก่อสร้าง - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [311108]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [312808]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [320108]  งานการบัญชี - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [320408]  งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [321408]  งานการจัดการโลจิสติกส์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [340408]  งานอาหารและโภชนาการ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [390108]  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 0  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2563
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [310109]  งานเทคนิคยานยนต์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [310409]  งานไฟฟ้าควบคุม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [311109]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [340609]  งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [370109]  งานการโรงแรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 0  

  ยอดสมัครทั้งหมด = 3 คน

  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083