จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวช. ทั้งหมด 1,555 คน

ลำดับที่ แผนกวิชา รอบโควต้า รอบปกติ รวม ร้อยละ
1ช่างยนต์6314620911.8
2จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์927362.0
3ช่างกลโรงงาน6212118310.4
4ช่างเชื่อมโลหะ2630563.2
5ช่างไฟฟ้า6915322212.6
6ช่างอิเล็กทรอนิกส์48561045.9
7ช่างก่อสร้าง3161925.2
8สถาปัตยกรรม189271.5
9ช่างซ่อมบำรุง1529442.5
10เมคคาทรอนิกส์2014341.9
11เทคนิคคอมพิวเตอร์1122331.9
12การบัญชี60601206.8
13การตลาด2817452.6
14คอมพิวเตอร์ธุรกิจ61841458.2
15การออกแบบ1216281.6
16คอมพิวเตอร์กราฟฟิก6028885.0
17ออกแบบนิเทศศิลป์119201.1
18อาหารและโภชนาการ2721482.7
19คหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจดอกไม้ฯ)0000.0
20การโรงแรม912211.2