จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวช. ทั้งหมด 1,619 คน

ลำดับที่ แผนกวิชา รอบโควต้า รอบปกติ รวม ร้อยละ
1ช่างยนต์6314921211.6
2จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์933422.3
3ช่างกลโรงงาน6212118310.0
4ช่างเชื่อมโลหะ2631573.1
5ช่างไฟฟ้า6915322212.1
6ช่างอิเล็กทรอนิกส์48621106.0
7ช่างก่อสร้าง3165965.2
8สถาปัตยกรรม1812301.6
9ช่างซ่อมบำรุง1529442.4
10เมคคาทรอนิกส์2016362.0
11เทคนิคคอมพิวเตอร์1124351.9
12การบัญชี60691297.0
13การตลาด2821492.7
14คอมพิวเตอร์ธุรกิจ611001618.8
15การออกแบบ1219311.7
16คอมพิวเตอร์กราฟฟิก6028884.8
17ออกแบบนิเทศศิลป์119201.1
18อาหารและโภชนาการ2724512.8
19คหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจดอกไม้ฯ)0000.0
20การโรงแรม914231.3