จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวส. ทวิภาคี ทั้งหมด 307 คน

ลำดับที่ แผนกวิชา รอบโควต้า รอบปกติ รวม ร้อยละ
1เทคนิคยานยนต์ 1512278.8
2เทคนิคยานยนต์ 0551.6
3เทคนิคยานยนต์ 5162.0
4เครื่องมือกล 524299.4
5ไฟฟ้าควบคุม21396019.5
6อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม721289.1
7ก่อสร้าง2010309.8
8ติดตั้งและบำรุงรักษา 0000.0
9การตลาด2393210.4
10คอมพิวเตอร์ธุรกิจ711185.9
11การจัดการโลจิสติกส์29174615.0
12การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม1562.0
13การโรงแรม218206.5