จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวส. ตรงสาขา ทั้งหมด 673 คน

ลำดับที่ แผนกวิชา รอบโควต้า รอบปกติ รวม ร้อยละ
1เทคนิคยานยนต์16557110.5
2แม่พิมพ์โลหะ0000.0
3เครื่องมือกล 1529446.5
4เทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ520253.7
5ไฟฟ้าควบคุม367210816.0
6อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1228405.9
7ก่อสร้าง1232446.5
8ติดตั้งและบำรุงรักษา 3828512.6
9เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์0000.0
10คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์319223.3
11การบัญชี844012418.4
12การตลาด1123345.1
13คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2034548.0
14อาหารและโภชนาการ715223.3