logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์ => สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ => ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3214082059 นางสาววันทนา สุขญาณกิจ ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 27-05-2020
  2 3214082060 นางสาวศศิวิมล หวลคะนึง ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 27-05-2020
  3 3214082061 นางสาวทรัพย์ทวี รุ่งแจ้ง ม.6 โรงเรียนหันคาพิทยาคม - 02-06-2020
  4 3214082062 นางสาวกัญญาภัค เกมะหายุง ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 08-06-2020
  5 3214082063 นายปฏิภาณ อุตรา ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 13-06-2020
  6 3214082064 นางสาวเยาวลักษณ์ ไวว่อง ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 13-06-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083