logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ => สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ => ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3204082047 นางสาวุสุภิญญา บุญปลูก ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 28-05-2020
  2 3204082049 นายธนชัย ดนตรี ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 28-05-2020
  3 3204082050 นางสาวนภาลัย แก้วสุข ปวช. โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 29-05-2020
  4 3204082051 นางสาวฉัตราวรรณ ยงยุทธ ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 29-05-2020
  5 3204082052 นางสาวสุปราณี สีเป้ ปวช. โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 01-06-2020
  6 3204082054 นางสาวรัฐนันท์ ศรีวงษ์แก้ว ม.6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ - 02-06-2020
  7 3204082055 นางสาวศรัณญา ยอดคำ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 220101 การบัญชี 05-06-2020
  8 3204082056 นางสาวพิชชาอร จั่นรักษ์ ม.6 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ - 08-06-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083