logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน ก่อสร้าง => สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3106082037 นายปัณณวิชญ์ ด้วงใจจิตร์ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 220201 การตลาด 27-05-2020
  2 3106082038 นายธนัส พูลกลิ่น ม.6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ - 28-05-2020
  3 3106082039 นายเกียรติวัฒน์ โกยทอง ม.6 โรงเรียนอินทร์บุรี - 29-05-2020
  4 3106082040 นายชนุดม โสมศิริ ม.6 บึงมะลูวิทยา - 29-05-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083