logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม => สาขาวิชา ไฟฟ้า => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3104082056 นายศิริวัฒน์ จันทร์ขาว ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 28-05-2020
  2 3104082057 นายอินทัช มั่งคั่ง ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 29-05-2020
  3 3104082058 นายภูมิพัฒน์ แดงแพง ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 29-05-2020
  4 3104082059 นายพรเทพ เทพนุรักษ์ ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ(พัฒนานุกูล) - 08-06-2020
  5 3104082060 นายธนาวุฒิ พลอยปทุมวงษ์ ม.6 โรงเรียนศรีพฤฒา - 08-06-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083