logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ประเภทวิชา คหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20404012030 นายนิชนันท์ ดีผิว ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 05-06-2020
  2 20404012031 นางสาวพัชราภา พันธุ์วงษ์ ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 09-06-2020
  3 20404012032 นางสาวชมพูนุช ปานคง ม.3 โรงเรียนไพศาลีพิทยา - 09-06-2020
  4 20404012033 นางสาวธนัญญา โสภณ ม.3 กศน.ตำบลบ้านโปร่ง - 13-06-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083