logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20204012106 นางสาวปวริศา สกุลทอง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 27-05-2020
  2 20204012107 นางสาวสุกัญญา จ้นทร์สีเผือก ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 28-05-2020
  3 20204012108 นางสาวณัฐกานต์ สูงใหญ่ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 28-05-2020
  4 20204012109 นางสาวจณิสตา ศรีสาตร์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 01-06-2020
  5 20204012110 นางสาวชนิดา เปิ่นวงศ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 04-06-2020
  6 20204012111 นางสาวนวลจันทร์ สุพรรณโกเมฆ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 11-06-2020
  7 20204012112 นางสาวธันญาพร อินทร์พล ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 11-06-2020
  8 20204012113 นางสาววิรดี ประหยัด ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 11-06-2020
  9 20204012114 นางสาวปฐมวรรณ บุญทอง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 12-06-2020
  10 20204012115 นางสาวจันทรภรณ์ พูลพนัง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 12-06-2020
  11 20204012116 นางสาวศศิกาญจน์ อ่อนสลุง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 12-06-2020
  12 20204012117 นางสาวศุภจิรา พรมมี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 12-06-2020
  13 20204012118 นางสาวนันธิชา กุลวงษ์ ม.3 โรงเรียนบ้านบางลี่ - 12-06-2020
  14 20204012119 นายธนวิชญ์ ฤทธิทิศ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 12-06-2020
  15 20204012120 นางสาวเกวลินท์ บัวเฟื่อง ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดําริบํารูง) - 12-06-2020
  16 20204012121 นางสาวฐิติกาญจน์ คูนา ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี - 13-06-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083