logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา การตลาด ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20202012031 นางสาวกฤษวรรณ สินธุ์เจริญ ม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ - 08-06-2020
  2 20202012032 นายรัชศาสตร์ แสนแก้ว ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 09-06-2020
  3 20202012033 นางสาวธาริณี ทายศรี ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 11-06-2020
  4 20202012034 นางสาวพิชามญชุ์ ระเหม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 13-06-2020
  5 20202012035 นางสาวเจนณิษา ธงศรี ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 13-06-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083