logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา การบัญชี ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20201012077 นางสาวกีรติกา ศรีสุข ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 31-05-2020
  2 20201012078 นางสาวกนกนาฎ เคนพรม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 04-06-2020
  3 20201012079 นายทศพร ฉุนหอม ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 08-06-2020
  4 20201012080 นางสาวรมิดา ยิ้มเเย้ม ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 11-06-2020
  5 20201012081 นางสาวนฤมล เเซ่โค้ว ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 11-06-2020
  6 20201012082 นายวรธน พงษ์โพธิ์งาม ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 11-06-2020
  7 20201012083 นางสาวอฐิชา จันทร์ขำ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 12-06-2020
  8 20201012084 นางสาวรัชฎาพร วงศ์เขื่อน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 12-06-2020
  9 20201012085 นายภูบดี ฉิมวงศ์ ม.3 โรงเรียนปากพนัง - 12-06-2020
  10 20201012086 นางสาวสิริยากร บุญนำส่ง ม.3 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน - 12-06-2020
  11 20201012087 นายกิตติพัศ คงสบาย ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 12-06-2020
  12 20201012088 นางสาวศิรภัสสร เสือหิน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 13-06-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083