logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20128012032 นายพงษ์ศิริ จินดากุล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 11-06-2020
  2 20128012033 นายปาณรวัฐ วิทาโน ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 13-06-2020
  3 20128012034 นางสาวสุปรียา พรหมมิน ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 13-06-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083