logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ก่อสร้าง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20106012073 นายจิราวัฒน์ ชินหงษ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 29-05-2020
  2 20106012074 นางสาวพรนิภา มีเทียน ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่50 - 01-06-2020
  3 20106012075 นางสาวธนิษฐา แสงสี ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด - 02-06-2020
  4 20106012076 นายกิตติทัต น้อยจุ่น ม.3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 09-06-2020
  5 20106012077 นายนันธวัฒน์ สมัครการ ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ - 10-06-2020
  6 20106012078 นายรัชชานนท์ เจริญฉิม ม.3 โรงเรียนนารายณ์วิทยา - 13-06-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083