logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
  (รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2)
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ยานยนต์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20101092024 นายณัฐวุฒิ เอนไชย ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 27-05-2020
  2 20101092025 นายรพีพัฒน์ เชื้อบุญจันทร์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 28-05-2020
  3 20101092026 นายศุภกร อาตวงษ์ ม.3 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 28-05-2020
  4 20101092027 นายประเดิมชัย นิ่มไพฑูรย์ ม.3 โรงเรียนวัดแพรกษา - 02-06-2020
  5 20101092028 นายต่อตระกูล จันทะคูณ ม.3 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่​ - 04-06-2020
  6 20101092029 นายอภิรักษ์ แสนอภัย ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 08-06-2020
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083