logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน การตลาด สาขาวิชา การตลาด ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 320201001 นางสาวอารียา จั่นงาม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 25-03-2021
  2 320201002 นางสาวรัตนภรณ์ อภิรเดชมนตรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 06-04-2021
  3 320201003 นางสาวมีนา เรืองสุขสุด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 07-04-2021
  4 320201004 นางสาวอารีย์รัตน์ รักใคร่ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 08-04-2021
  5 320201005 นายวทัญญู กองขวัญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 23-04-2021
  6 320201006 นางสาวอังคณา ป้อมทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 26-04-2021
  7 320201007 นางสาวธนพร ชาลี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 27-04-2021
  8 320201008 นางสาวทิพจุฑา น้อยประถม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 27-04-2021
  9 320201009 นางสาวนิธิญา บุญรอด ปวช. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 220201 การตลาด 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083