logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 320101001 นางสาววรรณิษา ฟักนาดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  2 320101002 นางสาวกัณฐมณี พิทักษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  3 320101003 นางสาวศิริพัชร โมรา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  4 320101004 นางสาวณัฐนันท์ พิมพ์ทนต์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  5 320101005 นางสาวณัฐณิชา ไชยชนะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  6 320101006 นางสาววาสนา ชูผะกา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  7 320101007 นางสาวพรพิมล นูมหันต์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  8 320101008 นางสาวอารยา มังประโคน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  9 320101009 นางสาวสิริกัญญา แพงทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  10 320101010 นางสาวชลิตา ราศรีกุล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  11 320101011 นางสาวสุวจี แท่งทอง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220101 การบัญชี 24-03-2021
  12 320101012 นางสาวปิยวรรณ คำแพง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  13 320101013 นางสาวณัชชา โหมดเครือ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  14 320101014 นายวรายุ มหทองพจน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  15 320101015 นางสาววิลาสินี บัณฑิตย์วิไล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  16 320101016 นายโสภณัฐ แย้มจำนันต์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  17 320101017 นางสาวเกศสุดา ออกเเมน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  18 320101018 นางสาวจีรนันท์ จันทร์ศร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  19 320101019 นางสาวภัทรพรรณ นามวัน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 220101 การบัญชี 24-03-2021
  20 320101020 นางสาวฉันทนา จบดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  21 320101021 นางสาวกรรณิกา ธิจันทร์ดา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  22 320101022 นางสาวอรพรรณ ชัยพิมาย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 25-03-2021
  23 320101023 นางสาวรุ่งธิดา อ่างคำ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 26-03-2021
  24 320101024 นางสาวรุจิกาญจน์ วิจิตตระกูล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 26-03-2021
  25 320101025 นางสาวณิชนันท์ ศรีเจริญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 220101 การบัญชี 26-03-2021
  26 320101026 นางสาวปิยมน เสือโต ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 26-03-2021
  27 320101027 นางสาวสุพัตรา ชูศิลป์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 220101 การบัญชี 26-03-2021
  28 320101028 นางสาววิชุดา แสนเสา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 27-03-2021
  29 320101029 นางสาวอลิษา จันทแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 27-03-2021
  30 320101030 นางสาวอรญา แซ่ว่อง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 27-03-2021
  31 320101031 นางสาวกัญญารัตน์ ประภาสวัสดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 31-03-2021
  32 320101032 นายณัฐณิชา วิบูลย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 31-03-2021
  33 320101033 นางสาวอภิชญา สวนสุข ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 01-04-2021
  34 320101034 นางสาวอภิญญา ศรีสุวรรณ์ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 220101 การบัญชี 05-04-2021
  35 320101035 นางสาวชัชฎา กลิ่นบุบผา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 06-04-2021
  36 320101036 นางสาวปทิตตา สายปัญญา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 220101 การบัญชี 07-04-2021
  37 320101037 นางสาวประกายแก้ว สมงาม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 220101 การบัญชี 07-04-2021
  38 320101038 นางสาวใบตอง ยลสำอางค์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 220101 การบัญชี 07-04-2021
  39 320101039 นางสาวเพ็ญเพ็ชร นกกาสัก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 220101 การบัญชี 07-04-2021
  40 320101040 นางสาวน้ำฝน โปร่งเจริญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 220101 การบัญชี 07-04-2021
  41 320101041 นางสาวปิยฉัตร เทียนมงคล ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 220101 การบัญชี 11-04-2021
  42 320101042 นางสาวปิยฉัตร ขำวงค์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 19-04-2021
  43 320101044 นางสาวพรรณนิศา มาสำราญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 19-04-2021
  44 320101045 นางสาวธัญญาทิพย์ เกื้อกูล ปวช. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 220101 การบัญชี 21-04-2021
  45 320101046 นางสาวเกศราภรณ์ บุญแจ้ง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 25-04-2021
  46 320101047 นายยุทธพิชัย พลคล้าย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 25-04-2021
  47 320101048 นางสาวทิพานัน มีอ่วม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 25-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083