logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย => สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 312807001 นางสาวณัฐธิดา ขันตีเรือง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24-03-2021
  2 312807002 นายสันติภาพ ชัยงาม ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา - 24-03-2021
  3 312807003 นายสิรภพ พรหมมา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 24-03-2021
  4 312807004 นางสาวจันทรกานต์ พงษ์อุบล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 24-03-2021
  5 312807005 นายวรพงษ์ วังยายฉิม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 24-03-2021
  6 312807006 นายการิน ฤทธิ์สมจิตร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 24-03-2021
  7 312807007 นางสาววรัญญา จันทรญาติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 24-03-2021
  8 312807008 นายธนวัฒน์ เปี่ยมวิชัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 25-03-2021
  9 312807009 นายกฤตภาส เมืองดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 25-03-2021
  10 312807010 นางสาวจรรญาพร ผุดผ่อง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 25-03-2021
  11 312807011 นางสาวเบญจมาพร อินทร์โฉมงาม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 25-03-2021
  12 312807012 นายธนัท ปราศรี ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 26-03-2021
  13 312807013 นายเจนณรงค์ มีใจ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 26-03-2021
  14 312807014 นายชลสิทธิ์ พรประสิทธิ์เวช ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 27-03-2021
  15 312807015 นายเอกภพ มังคละศิริ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 28-03-2021
  16 312807016 นายนันทพัฒน์ กองวัสกุลณี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 28-03-2021
  17 312807018 นายสมเดช พันธุ์รัตน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 30-03-2021
  18 312807019 นายณัฐดนัย จูเปีย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 31-03-2021
  19 312807020 นางสาวปทิตตา ทองขจรกิตติ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01-04-2021
  20 312807021 นายเจษบดินทร์ คำมี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 03-04-2021
  21 312807022 นางสาวถิรดา บัวศรีทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 10-04-2021
  22 312807023 นางสาววาสิตา ทองดอนน้อย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 10-04-2021
  23 312807024 นางสาวภคนันท์ สุขสำราญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 10-04-2021
  24 312807025 นายศุภวิชญ์ รื่นอุดม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230201 การออกแบบ 11-04-2021
  25 312807026 นางสาวนัทธ์ชนัน วงษ์บุตรรอด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 19-04-2021
  26 312807027 นายธนากร ทองล้วน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 20-04-2021
  27 312807028 นายนิติกร ไชยเมือง ม.6 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - 21-04-2021
  28 312807029 นายยศพัทธ์ ฤกษ์สำราญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 22-04-2021
  29 312807030 นายนภัสกร ยังสุ่ม ม.6 โรงเรียนอินทร์บุรี - 23-04-2021
  30 312807031 นายพีรภัทร ศรีเมือง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 23-04-2021
  31 312807032 นางสาวงามเนตร บุณฑริก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 24-04-2021
  32 312807033 นายวิชชุกร ธรรมราชา ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง - 24-04-2021
  33 312807034 นายนาวาเอก ศรีเภาทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 24-04-2021
  34 312807035 นายชานนท์ คู่เมือง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 26-04-2021
  35 312807036 นายธีรภัทร สุวรรณปา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 26-04-2021
  36 312807037 นายชานนท์ ลาภะสัมปัน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 27-04-2021
  37 312807038 นางสาวกุณณิชาณ์ นวลทิม ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 27-04-2021
  38 312807039 นางสาวธัญญารัตน์ ยืนยง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 28-04-2021
  39 312807040 นายจิตติพัฒน์ สุขกลํ่า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 28-04-2021
  40 312807041 นายพีรพัฒน์ พรหมศรี ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083