logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชา เเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 312701001 นายแสงชัย ไทรชมภู ปวช. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  2 312701002 นายจตุรวิชญ์ กล่องทอง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 28-03-2021
  3 312701003 นายณัฐดนัย อ่อนน้อม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 22-04-2021
  4 312701004 นางสาวอัสราพรรณ หอทับทิม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 23-04-2021
  5 312701006 นายภัทรพล เมาเกตุ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 26-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083