logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม => สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310508001 นายสุธิชัย คำกบ ม.6 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม - 24-03-2021
  2 310508002 นายเรวัต ม่วงฉิ่ง ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  3 310508003 นายเกื้อกูล ภูบรม ม.6 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 25-03-2021
  4 310508004 นายพิชิต เวียงคำ ม.6 กศน.ตำบลทุ่งใหญ่ - 26-03-2021
  5 310508006 นางสาวทรรศยา น่วมนุ่ม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 29-03-2021
  6 310508007 นายนพดล จั่นผ่อง ม.6 โรงเรียนขุนรามวิทยา - 31-03-2021
  7 310508008 นายวันชนะ หาดสกรู ม.6 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา - 01-04-2021
  8 310508009 นายชานน พุทธสรณ์ ม.6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 09-04-2021
  9 310508010 นายเกริกภูมิ สอนเครือ ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 19-04-2021
  10 310508011 นายพินิจ อ้วนสะอาด ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 20-04-2021
  11 310508012 นางสาวชัชฎาภรณ์ ยี่ภู่ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 21-04-2021
  12 310508013 นางสาวรัตนาภรณ์ ขวัญชื่น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 23-04-2021
  13 310508014 นางสาวชณากานต์ โพธิ์งาม ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-04-2021
  14 310508015 นายธีรภัทร มหาวงษ์ ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 25-04-2021
  15 310508016 นายไชยวัฒน์ ก้องเกียรติอนัญ ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 26-04-2021
  16 310508017 นายธนบดี อินทองดี ม.6 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 27-04-2021
  17 310508018 นางสาววณิชยา ทองแสน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083