logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310409001 นางสาวนพมาศ เจริญศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 24-03-2021
  2 310409002 นางสาวสุกฤตา มินภักดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 24-03-2021
  3 310409003 นายชนสรณ์ กระตุดเงิน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 24-03-2021
  4 310409004 นายธนภัทร สร้อยดี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 24-03-2021
  5 310409006 นายนรุต นัทธี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 25-03-2021
  6 310409007 นายธนศิลป์ บุญปั้น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 26-03-2021
  7 310409008 นางสาวอริสา คำภีระ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 27-03-2021
  8 310409009 นายปรมินทร์ ศรีจำปาน้อย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 06-04-2021
  9 310409010 นายเพ็ญเพ็ชร บัวเงิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 20-04-2021
  10 310409011 นายขรรค์ชัย สุขใส ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 22-04-2021
  11 310409012 นายดัสกร มูลธิโต ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 23-04-2021
  12 310409013 นายปิยะพัฒน์ กลิ่นสนิท ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 25-04-2021
  13 310409014 นายธนธรณ์ ยาบัวพา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 25-04-2021
  14 310409016 นายวีระ เคยนา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 26-04-2021
  15 310409017 นายณรงค์เดช วิชัยพรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 26-04-2021
  16 310409018 นายจารุกิตติ์ ด้วงทวี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 26-04-2021
  17 310409019 นายนันทวัฒน์ โชคภรณ์ประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 26-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083