logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน เครื่องมือกล สาขาวิชา เทคนิคการผลิต ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310202001 นายอนิรุทธิ์ วราโพธิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  2 310202003 นายภูวเนตร นาคสัมฤทธิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  3 310202004 นายธนชาต คงกระพันธ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  4 310202005 นายภาณุวิทย์ วงษ์ถึก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25-03-2021
  5 310202006 นายคุณากร กองเฉย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25-03-2021
  6 310202007 นายธนากร วงษ์เกตุ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25-03-2021
  7 310202008 นางสาวสุธาสินี แก้วสูง ปวช. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25-03-2021
  8 310202009 นายสุเมธี บุญธรรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-03-2021
  9 310202010 นายสิทธิโชค นาดอน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-03-2021
  10 310202011 นายกิตติพันธ์ ยงยืน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-03-2021
  11 310202012 นายภานุมาศ บุษบงค์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 27-03-2021
  12 310202013 นายจัตุรพักตร์ เจริญเรืองเดช ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 27-03-2021
  13 310202015 นายไพศาล ใจเฉื่อย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 29-03-2021
  14 310202016 นายพรณุพัฒน์ ศรีพูล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 30-03-2021
  15 310202017 นายธนภัทร ศิลปวัลลภ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 30-03-2021
  16 310202018 นายสุทัศน์ สังข์มิ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 31-03-2021
  17 310202019 นายระพีพีฒธ์ ยะประสิทธิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 31-03-2021
  18 310202020 นายตะวันฉาย ใบกว้าง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 05-04-2021
  19 310202021 นายทรงสิทธิ์ เครือวัลย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 08-04-2021
  20 310202022 นายณฐกร ธรรมมะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 09-04-2021
  21 310202024 นางสาวจิราพัฒน์ วัฒนสุข ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 09-04-2021
  22 310202025 นายทิชานนท์ สุทธิ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 11-04-2021
  23 310202026 นายอนุชิต ทับทิมนิล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 13-04-2021
  24 310202027 นายศุภกร อ่อนดี ปวช. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 14-04-2021
  25 310202028 นายพรรณพัชร อินทร์งาม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 16-04-2021
  26 310202029 นายอัครพล อิ่มพร้อม ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 16-04-2021
  27 310202030 นายวรพงษ์ ปานพรหมมาศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 16-04-2021
  28 310202031 นายคมกฤต นุ่นสีดา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 19-04-2021
  29 310202032 นายอภิศิษย์ จูมจันทา ปวช. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 20-04-2021
  30 310202033 นายเจษฎา ลาภบุญเรือง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 20-04-2021
  31 310202034 นายวรรณศิลป์ สุขมาก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 21-04-2021
  32 310202035 นายณัฐวุฒิ น้อยสกุล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 21-04-2021
  33 310202036 นายกิตติภูมิ เกื้อหนุน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 21-04-2021
  34 310202037 นายอนุรักษ์ ธาราลักษณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 21-04-2021
  35 310202038 นายกิตติชัย จิตมะหิมา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 22-04-2021
  36 310202039 นายยศพัทธ์ จันทิมา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-04-2021
  37 310202040 นายกัมพล ทองสำราญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25-04-2021
  38 310202041 นายณัฐพล เขียวพานิช ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-04-2021
  39 310202042 นายศิรศักดิ์ ศรราช ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-04-2021
  40 310202043 นายุสุภัทร งามชุ่ม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-04-2021
  41 310202044 นายภัคพล เจตบุตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-04-2021
  42 310202045 นายภูมิพัฒน์ ฟองงาม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-04-2021
  43 310202046 นายธนพล นามผล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-04-2021
  44 310202047 นายอธิภัทร คนทน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 27-04-2021
  45 310202048 นายวรพล พรหมปฏิมา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 27-04-2021
  46 310202049 นายณัฐพล โสมดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 27-04-2021
  47 310202050 นายณัฐพนธ์ กลีบจำปี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083