logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา การออกแบบ ประเภทวิชา ศิลปกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2030201001 นางสาวเพ็ญนภา สอาดเอี่ยม ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 26-03-2021
  2 2030201002 นางสาวชลธิชา เมตรไตร ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 29-03-2021
  3 2030201003 นางสาวพิมพ์ทิพย์ คลายานนท์ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 08-04-2021
  4 2030201004 นางสาวชลณิชา อ่อนถา ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 10-04-2021
  5 2030201005 นางสาวจรรยาพร สงวนสัจพงษ์ ม.3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 15-04-2021
  6 2030201006 นางสาวรสิตา อนุภัทรสกุล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 21-04-2021
  7 2030201007 นางสาวพัชราภา ไชยขันธ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  8 2030201008 นายจิรวัฒน์ ใจคำ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 27-04-2021
  9 2030201009 นางสาวขนิษฐา กลิ่นราตรี ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 28-04-2021
  10 2030201010 นางสาวปรียาพร เสือวงษ์ ม.3 โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083