logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี ) สาขางาน การตลาด สาขาวิชา การตลาด ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30202091002 นายพิชญาภา ออกแมน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-11-03
  2 30202091003 นางสาววชิรญาณ์ สุขโรจน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-11-04
  3 30202091004 นางสาวจันทนา สูงสุด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-11-04
  4 30202091005 นางสาวพรรณราย ศุขบางคู้ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-11-04
  5 30202091006 นางสาวบงกช ช้างยอด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2023-11-04
  6 30202091007 นางสาวพาฝน ด้วงชนะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-11-04
  7 30202091008 นางสาวจริยา คำทิพ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-11-04
  8 30202091009 นางสาวนรมน เพชรดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-11-05
  9 30202091010 นางสาวธนิดา อินทร์รอด ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-07
  10 30202091011 นางสาวจิราพร เปรมปราคิน ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-07
  11 30202091012 นางสาวญาณพัฒน์ บุญศรี ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-07
  12 30202091013 นางสาวสุนิศา ดอดพุฒ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-08
  13 30202091014 นางสาวเพ็ญพรรณ์ นวลจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-11-09
  14 30202091015 นางสาวศิริกัลยา ถาวรทัศน์ ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-09
  15 30202091016 นางสาวขวัญชนก บุญวัดหงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-11-09
  16 30202091018 นางสาวพัชริน อ่อนสี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-11-14
  17 30202091019 นางสาวพัชรพร จันทร์คร้าม ม.6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 2023-11-26
  18 30202091020 นางสาวลักษิกา กงจิ๋ว ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-11-28
  19 30202091021 นายวัฒนา สิงห์ดา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-12-01
  20 30202091022 นางสาวชญานิศ สาระชาติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2023-12-01
  21 30202091023 นางสาวชนิกานต์ เมือวซ้าย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 270101 การโรงแรม 2023-12-02
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767