logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี ) สาขางาน การตลาด สาขาวิชา การตลาด ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30202091001 นางสาวภัทรธิดา บัวโภชน์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2022-12-22
  2 30202091002 นางสาวปิณิดา นิรภัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-22
  3 30202091003 นางสาวปรียา รักจันทร์ ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-22
  4 30202091004 นางสาวกันติญา ทวีบุญ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2022-12-22
  5 30202091005 นางสาวนิดา แก้วจอมพล ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2022-12-23
  6 30202091006 นายจิตติพงษ์ นาสารีย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-24
  7 30202091007 นางสาววชิรญาณ์ แย้มเยื้อน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-24
  8 30202091008 นางสาวทัศนันท์ ภู่เสภา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-24
  9 30202091009 นางสาวพิมพกานต์ บุญมานำ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-24
  10 30202091010 นายเจนณรงค์ จันทวี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-24
  11 30202091011 นางสาวศศิประภา เฉลิมพจน์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2022-12-26
  12 30202091012 นางสาวศศิประภา สิงหะพันธ์ ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-26
  13 30202091013 นางสาวจิรนันท์ พิมพ์ทอง ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2022-12-28
  14 30202091014 นางสาวอัฐภิญญา สร้อยโสม ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-29
  15 30202091015 นางสาวบูชิตา แย้มวงษ์ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2022-12-29
  16 30202091016 นางสาวเกวลี แม่นดาว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2023-01-04
  17 30202091017 นางสาวพัชรพร ครุฑนาค ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 220101 การบัญชี 2023-01-12
  18 30202091018 นางสาวกีรติกา แจ่มฟ้า ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 2023-01-14
  19 30202091019 นางสาวพรชิตา จิตร์ดี ม.6 โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) - 2023-01-15
  20 30202091020 นางสาวธนาภรณ์ ดีใจวง ม.6 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา - 2023-01-16
  21 30202091021 นางสาวกิ่งกาญจนา อรุณพัด ม.6 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา - 2023-01-16
  22 30202091022 นางสาวอนุธิดา ปั่นโท้ ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 2023-01-16
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083