logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30201011001 นางสาวณัฐพัชร์ ประวัติแก้วกาญจน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  2 30201011002 นางสาวกัญญาพัชร แก้วชาติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  3 30201011003 นางสาวรัตนาภรณ์ วัฒนะโชติ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  4 30201011004 นางสาววัชชิราพร สินธุเทพรัตน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  5 30201011005 นางสาวณภัทร ทองพูล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  6 30201011006 นางสาวสุธิษา เกตุแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  7 30201011007 นางสาวไพลิน อารัศมี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  8 30201011008 นางสาวสิริมา อยู่เป็นสุข ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  9 30201011009 นางสาวปุณฑรี วงษ์สมี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  10 30201011010 นางสาวกรกนก สมศักดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  11 30201011011 นางสาวอริสา บุญเรือง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  12 30201011012 นางสาวศิริรัตน์ จารุบูรณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  13 30201011013 นางสาวอภิญญา โหมดไธสง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  14 30201011014 นางสาวสุภิชชา กลิ่นต่าย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  15 30201011015 นางสาวจีรนันท์ สร้อยมะลิ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  16 30201011016 นางสาวอุบลวรรณ ยุพาสี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  17 30201011017 นางสาวธัญชนก จันสอน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-20
  18 30201011018 นางสาวหิรัณยา กำเหนิดเนื้อ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  19 30201011019 นางสาวนฤมล เหิงขุนทด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  20 30201011020 นางสาวธัญลักษณ์ ไชยมาตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  21 30201011021 นางสาวยุพารัตน์ ปิ่นน้อย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  22 30201011022 นางสาวปาริชาต พึ่งเกิด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  23 30201011023 นางสาวบุณยานุช ชุนฉาย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  24 30201011024 นางสาวศรีสมบัติ จันทร์สวน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  25 30201011025 นางสาวปิยะนุช ทับอินทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  26 30201011026 นางสาวนฤมล จันโทกุล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  27 30201011027 นางสาวศศิวิมล อาดสกุล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  28 30201011028 นางสาวกรรณิการ์ สุรวิชัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  29 30201011029 นางสาวยุพเรศ ชัยรัตน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  30 30201011030 นางสาววริศรา บุตรศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  31 30201011031 นางสาวศิริพร หมวดก๋อย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  32 30201011032 นางสาวณิชาภัทร ทองสัมฤทธิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  33 30201011033 นายธนเดช พิสิษฐ์วุฒิไพศาล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  34 30201011034 นางสาวณัฐิยา วงษ์แดง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  35 30201011035 นางสาวรวิรัตน์ จันทร์เนียม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  36 30201011036 นางสาวอนันตญา พูลแสวง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  37 30201011037 นางสาววนัญญา ยามา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  38 30201011038 นางสาวแพรวพัตรา ฉายสว่างวงศ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220101 การบัญชี 2022-12-21
  39 30201011039 นางสาวปานชนก วงค์หวัง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  40 30201011040 นางสาวสาริศา กลิ่นเนตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  41 30201011041 นางสาวอาทิตยา วิเชียรชาติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  42 30201011042 นางสาวพรหมพร ขาวนวล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  43 30201011043 นางสาวอทิตยา ซาซง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  44 30201011044 นางสาวนิภาพร มงคลชัย ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 220101 การบัญชี 2022-12-21
  45 30201011045 นางสาวปิยะธิดา เนียมทองดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  46 30201011046 นายพีรวิชญ์ คงมีเงิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  47 30201011047 นางสาวปุณยวีร์ บุญครอบ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-21
  48 30201011048 นางสาวลลิตา โกษากุล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-22
  49 30201011049 นางสาวอชิรญา วัดสง่า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-22
  50 30201011050 นางสาวฑิฆัมพร ราชสีห์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-22
  51 30201011051 นางสาวอรปรียา หาญนอก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-22
  52 30201011052 นางสาวเมสิณี สิงห์ทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-22
  53 30201011053 นางสาวศิริลักษณ์ ปัดทุมมี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-22
  54 30201011054 นางสาวศลิษา คลังสมบัติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-22
  55 30201011055 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เมืองประทุม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-22
  56 30201011056 นางสาวชุติกาญจน์ คามรักษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-22
  57 30201011057 นางสาวกัญญาวีร์ ด้วงสีบ่วง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-23
  58 30201011059 นางสาวปาริษา ปัตตะแวว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-23
  59 30201011060 นางสาวฐิติชญา ลือมงคล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-23
  60 30201011061 นางสาวศิรภัสสร เสือหิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-23
  61 30201011062 นางสาวพนิตพิชา หวังเจริญกุลชัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-23
  62 30201011063 นางสาวพิมพ์ลภัส สาระศรี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220101 การบัญชี 2022-12-23
  63 30201011064 นางสาวรวิสรา อ่อนใจ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 220101 การบัญชี 2022-12-24
  64 30201011065 นางสาวจันทกานต์ แซ่ตั้ง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 220101 การบัญชี 2022-12-24
  65 30201011066 นางสาวสรญา เรียกประโคน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 220101 การบัญชี 2022-12-24
  66 30201011067 นางสาวแก้วกัลยา เขินไฟ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 220101 การบัญชี 2022-12-24
  67 30201011068 นางสาวจันทรรัตน์ สำเภาลอย ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 220101 การบัญชี 2022-12-24
  68 30201011069 นางสาวรฎิยาภรณ์ สังวาลรัมย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-24
  69 30201011070 นางสาวณัฏฐณิชา ชมดง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-24
  70 30201011071 นางสาวภัทรวดี เวชการ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-24
  71 30201011072 นายปรินทร์ภัทร น้อยแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-26
  72 30201011073 นางสาวเอื้อการย์ มังกรทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 220101 การบัญชี 2022-12-26
  73 30201011074 นางสาวพุทธินันท์ ชูชาติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-27
  74 30201011075 นางสาวเพ็ญพิชชา มังสา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-27
  75 30201011076 นางสาวปิยะภรณ์ สินคุ้ม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-27
  76 30201011077 นางสาวนฤมล แซ่โค้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2022-12-28
  77 30201011078 นางสาวกรภัทธ์ เข็มเพชร ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220101 การบัญชี 2022-12-29
  78 30201011079 นายจารุพงศ์ หมายถมกลาง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2023-01-05
  79 30201011080 นางสาวปณิตา การค้า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2023-01-06
  80 30201011081 นายภูบดี ฉิมวงศ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2023-01-09
  81 30201011082 นางสาวพัชรธิดา สอนสะติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2023-01-10
  82 30201011083 นางสาวชไมภรณ์ อ่องชุ่ม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2023-01-11
  83 30201011084 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์สุวรรณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 220101 การบัญชี 2023-01-13
  84 30201011085 นางสาวณัฐหทัย มากสุริย์วงศ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083