logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา การออกแบบ ประเภทวิชา ศิลปกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20302011001 นางสาวปริชญา บุรีรักษ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  2 20302011002 นายภควัต ขิมทอง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  3 20302011003 นางสาวพรจินดา สกุลชู ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  4 20302011005 นางสาวเพ็ญพิชชา โพธิกุล ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-03
  5 20302011006 นายธนพนธ์ สักการะ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  6 20302011007 นายธณพงษ์ พรศิริ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  7 20302011008 นางสาวปถมากร เมฆพะโยม ม.3 โรงเรียนอินทโมลีประทาน - 2023-01-03
  8 20302011009 นางสาวปุญญิศา เนียมพึง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  9 20302011010 นางสาววรัญญา เจริญพานิช ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-01-04
  10 20302011012 นางสาวสุชานรี เพชรรังศรี ม.3 โรงเรียนวัดใดใหญ่ - 2023-01-10
  11 20302011013 นายภัทรดนัย ปานเพ็ชร ม.3 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา - 2023-01-11
  12 20302011014 นางสาวพิชญาภา มาขุนทศ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-12
  13 20302011016 นายวรพัฒน์ สีทะนาน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-14
  14 20302011017 นายรัตนพล วงษ์อินทร์ ม.3 โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-01-17
  15 20302011018 นางสาวโฉมศิริ โตเเดง ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083