logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20108011001 นายธนภัทร ไวยธัญกิจ ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี - 2022-12-25
  2 20108011002 นางสาวพรรณรัตน์ เปี่ยมมา ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2022-12-26
  3 20108011003 นางสาวกุลจิรา มาหลุมข้าว ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2022-12-26
  4 20108011004 นางสาวไอยริณ ศักดี ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-27
  5 20108011005 นางสาวบุศราคัม นาคทอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  6 20108011006 นางสาวกัลยา ชมวิหค ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  7 20108011007 นางสาวปิยะนุช จันทร์โท ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-29
  8 20108011008 นางสาวกมลพรรณ แจ่มปั้น ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2022-12-29
  9 20108011009 นางสาวนราเกตน์ ขันตีเรือง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-29
  10 20108011010 นางสาวธิดารัตน์ พึ่งแย้มกลิ่น ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-30
  11 20108011011 นางสาวพลอยใส สีดาแต้ม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-01-03
  12 20108011012 นางสาวนพวรรณ ขาวบริสุทธิ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-03
  13 20108011014 นายสุรศักดิ์ ดัดวงษ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-09
  14 20108011015 นายศิริวัฒน์ บุญทำ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-09
  15 20108011016 นางสาวพนิดา บุญส่งธรรม ม.3 โรงเรียนวัดบางพึ่ง - 2023-01-10
  16 20108011017 นางสาวเอมมิกา อินทร์ชูรัญ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-11
  17 20108011018 นายสุเมธ ธรรมวงษ์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-14
  18 20108011019 นางสาวศุกลภัทร สวัสดี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-17
  19 20108011021 นางสาวฐิดาภา มูลกัลยา ม.3 โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-01-17
  20 20108011022 นางสาวญาดาวดี เป้าบ้านเซ่า ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083