logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20104011001 นายวรัญญู ร่มลำดวน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-22
  2 20104011002 นายกมลเทพ ยอดบุรุษ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 2022-12-23
  3 20104011004 นายน๊อตธวัช ผันเถา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-24
  4 20104011005 นายปฐวี อุยสกุล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-25
  5 20104011006 นายปิยภัทร สถาพรธนาสิน ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี - 2022-12-25
  6 20104011008 นายพีรพล ฝ่ายผิดชอบ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-26
  7 20104011009 นายธนภัทร เกิดผล ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-26
  8 20104011011 นางสาวสุพรรณี พรมมิ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-26
  9 20104011012 นายกิตติพันธ์ นาคสกุล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-26
  10 20104011013 นายปัญญาพัฒน์ ทองสัมพันธ์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-26
  11 20104011014 นายพฤหัส จันทร์ทอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  12 20104011015 นางสาวสิริกร เรืองพรหม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-27
  13 20104011016 นายปัณณวรรธ พันธ์เขียว ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  14 20104011017 นายณัฐภูมิ สิงห์พลับ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  15 20104011018 นางสาวอังสุมา จันทร์หอม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  16 20104011019 นายศิวกร กลิ่นศรีสุข ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-27
  17 20104011020 นางสาวภัทรียา คูหา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-27
  18 20104011021 นางสาวรุ้งตะวัน คำทอง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-27
  19 20104011022 นางสาวธัญญรัตน์ เที่ยงธรรม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  20 20104011023 นางสาวปิยะภรณ์ สินอนันต์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  21 20104011024 นายวีรภัทร คงเจริญ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  22 20104011025 นายธัญเทพ วงษ์ท้าว ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-27
  23 20104011026 นายอิสระ กงรัมย์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-27
  24 20104011027 นายธนวัต พิมพาภรณ์ ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  25 20104011028 นายกรณ์ดนัย มะนะเปรม ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  26 20104011029 นายประไณย นาราช ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  27 20104011031 นายพรเทพ เทพเดช ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-27
  28 20104011032 นายณภัทร ชมพูณิชค์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-27
  29 20104011033 นางสาวนิชาภัทร ดิสเอ็ม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  30 20104011034 นางสาวรัตนา เส็งดอนไพร ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  31 20104011035 นางสาวอธิติยา จันทร์กระแจะ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  32 20104011036 นายธนภัทร พิมพา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  33 20104011037 นายอภิลักษณ์ อาจพังเทียม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  34 20104011038 นายจักรกฤษณ์ เต่าทอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  35 20104011039 นายพีรดนย์ นงนุช ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  36 20104011040 นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรี ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-28
  37 20104011041 นายธวัฒ เมืองสุวรรณ์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-28
  38 20104011042 นายสุรยุทร สีเสน ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-28
  39 20104011043 นายปรวัฒน์ ปันแก้ว ม.3 โรงเรียนวัดมุจลินท์ - 2022-12-28
  40 20104011044 นายศรทอง ทองแสง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  41 20104011045 นายคุณนิติ แก้วผนึก ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-28
  42 20104011046 นายปรวิช ป้อมเรือง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  43 20104011047 นายทวีศักดิ์ อินทวงค์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  44 20104011048 นายมาศภูชิชย์ วิบูลย์ธนมาศ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-28
  45 20104011049 นายสุภชีพ ศรีนอก ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-28
  46 20104011050 นายเฉลิมเดช เอี่ยมสำอางค์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  47 20104011051 นายณภัทรบดินทร์ มิ่งขวัญ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  48 20104011052 นายธนวัฒน์ โคมทอง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-29
  49 20104011053 นายญาณวัฒน์ ทัศศรี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-29
  50 20104011054 นายธีรภูมิ มาตราช ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  51 20104011055 นายวรวิชญ์ กองเทพ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  52 20104011056 นางสาวกวิสรา เพ็ชร์พลอย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  53 20104011058 นายศิวกร สมงามดี ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-29
  54 20104011059 นายโอภาส จันทร์ทิพย์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-29
  55 20104011060 นางสาววรกมล บุญล้ำ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  56 20104011061 นายณัฐธนิน ศรัทธากุล ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-29
  57 20104011062 นายธีรภัทร นรา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-29
  58 20104011063 นางสาวสิรินุช เจริญพันธ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  59 20104011064 นายนพกร ทองโชติ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-29
  60 20104011065 นายรังสิมันต์ุ สัมมะณี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-30
  61 20104011066 นายธนพัฒน์ คงมี ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-30
  62 20104011067 นายพิพัฒพงษ์ สุโนนคุณ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-30
  63 20104011068 นายณัฐพล อรรถศุภผล ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-30
  64 20104011069 นายธนากร ศรีคำ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-30
  65 20104011070 นายสมาธิ นาคใหม่ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-31
  66 20104011071 นายชนาธิป ศรีประสม ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-31
  67 20104011072 นางสาวปัทมาภรณ์ นามวิชา ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-01-02
  68 20104011073 นายอดิศร มณีวงษ์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-01-02
  69 20104011074 นายณิชพน ศิริมงคล ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-02
  70 20104011075 นางสาวเบญญทิพธ์ บัวบาน ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  71 20104011076 นายนัธชล ปั้นอยู่ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-01-03
  72 20104011077 นายระพีภัทร ขงวน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-03
  73 20104011078 นายณัฐพล ยาน้อย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  74 20104011079 นายศิวกร ภู่เกษร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  75 20104011080 นายธนพนธ์ ผลเกตุ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  76 20104011081 นางสาวอริสา บุญราช ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  77 20104011082 นายพีรพัฒน์ แก้วมณี ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-03
  78 20104011083 นายวชิรพงศ์ เพิ่มพูนดีสุข ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-03
  79 20104011084 นางสาวฉันท์ชนก ฉุนหอม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  80 20104011085 นางสาวณัฐฐาพร มะคธ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  81 20104011086 นายอภิชัย วัฒน์วันทนา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-04
  82 20104011087 นายเฉลิมมงคล น้ำทิพย์ ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-01-04
  83 20104011088 นางสาวฐิดาภา เร่งวินัยกิจ ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 2023-01-04
  84 20104011089 นายสุรพัศ จ้อยชู ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 2023-01-04
  85 20104011090 นายภัสรศักย์ สมสงวนสุทธ ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-04
  86 20104011091 นายสิทธิกร ศรีน้อย ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-04
  87 20104011092 นายธนัท ญาณสาลี ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-04
  88 20104011093 นายศิรวิชญ์ ศรีมะโน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-05
  89 20104011094 นายคุณานนต์ เปียวงษ์ ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-05
  90 20104011095 นางสาวกานต์สินี กำไรเพ็ชร ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 2023-01-05
  91 20104011097 นายเทพพิทักษ์ ไทยมณี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-05
  92 20104011098 นายศุภากร น้ำใจ ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-05
  93 20104011099 นายอรรถสิทธิ์ ทองสัมฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-05
  94 20104011100 นายเสริมศักดิ์ พรหมมา ม.3 โรงเรียนบ้านหมอ(พัฒนานุกูล) - 2023-01-06
  95 20104011101 นายศิริวัฒน์ มั่นธรรม ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-06
  96 20104011102 นางสาววิธินา จันทรแก้ว ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-01-08
  97 20104011103 นายสิปปกร บุญดาษา ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-01-08
  98 20104011104 นางสาวนัยน์ปพร มหิเมือง ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-01-08
  99 20104011105 นางสาววรัธญา คุ้มรักษา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-08
  100 20104011106 นายอานุภาพ จันทร์รอด ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-09
  101 20104011107 นางสาวนัฐนัน คำนวนชอบ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-09
  102 20104011108 นายกิติศักดิ์ พุ่มพิน ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-01-09
  103 20104011109 นายภัครพล เผื่อนวงษ์ ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-10
  104 20104011110 นางสาวนารีรัตน์ โพธิ์ช่วย ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-01-10
  105 20104011111 นายภีมวัศ น้อยบุญสุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-10
  106 20104011112 นายชนะศักดิ์ รักเดช ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-01-10
  107 20104011113 นายชัยวัฒน์ ทองถม ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-01-10
  108 20104011114 นายคมสรร ใจสุขใส ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-10
  109 20104011115 นางสาวเกศรินทร์ กันหะริ ม.3 โรงเรียนวัดใดใหญ่ - 2023-01-11
  110 20104011116 นายธิติวุฒิ เม่งรักษ์ ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี - 2023-01-11
  111 20104011117 นายไกรราช แสงใหญ่ ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-01-11
  112 20104011118 นายภาคภูมิ ผ่องผิว ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-11
  113 20104011119 นายวัชรพล มาขวา ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-12
  114 20104011120 นายปฐมพร ลาโม้ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-12
  115 20104011121 นางสาวกชนันท์ เพ็งเจริญ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-12
  116 20104011122 นายชยพล ระยางกูล ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-13
  117 20104011123 นายยอดขุมพล หงษ์เวียงจันทร์ ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-01-13
  118 20104011124 นายอานันท์จักร์ ตลับนาค ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 2023-01-13
  119 20104011125 นายรัตนากร ภิรมย์ปั้น ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 2023-01-14
  120 20104011126 นางสาวชลิตา แก้วแสง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-01-14
  121 20104011127 นางสาวปริฉัตร เฉลียวฉลาด ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-14
  122 20104011128 นางสาวกัญญ์วรา แต่งพุ่ม ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) - 2023-01-14
  123 20104011129 นายประพล มาลี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-14
  124 20104011130 นายพงศกร เชิดโฉม ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 2023-01-15
  125 20104011131 นายศุภณัฐ ภู่จันทร์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 2023-01-15
  126 20104011132 นายฐากูร บุญหนุน ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 2023-01-15
  127 20104011133 นายณัฐกานต์ พูลมี ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-15
  128 20104011134 นายณัฐกร ศรีเจริญสุข ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-01-15
  129 20104011135 นายธนกฤต สอนสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-16
  130 20104011136 นายกฤตพจน์ ศรีเฉลิม ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-16
  131 20104011137 นายธนกฤต ปรัพลัน ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-16
  132 20104011138 นายวีรภัทร รักเดช ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต - 2023-01-17
  133 20104011139 นายนพคุณ เทศยา ม.3 โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-01-17
  134 20104011140 นายณัฐไชย เลิศล้ำ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-17
  135 20104011141 นายปราบศึก วงษ์บวร ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-17
  136 20104011142 นายธนพล ปั้นกันอินทร์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-17
  137 20104011143 นายณัฐวุฒิ ภู่ทอง ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-01-17
  138 20104011144 นายภาคีนันท์ ศรีสำราญ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-01-17
  139 20104011145 นายกัมปนาท ศรีรางวัล ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083