logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา เครื่องมือกล ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20102011001 นายกฤติน สุวรรธนะ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-23
  2 20102011002 นายคุณธวัตน์ มีสำลี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-24
  3 20102011004 นายชนพัฒน์ กองทิพย์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-25
  4 20102011005 นายก้องเกียรติ ฉิมวัย ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 2022-12-26
  5 20102011006 นายโตยธร เอี่ยมอนุพงษ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  6 20102011007 นายณภปกรณ์ พรเจริญ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  7 20102011008 นายพีรพัฒน์ ทองสัมพันธ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-27
  8 20102011009 นายจิรภัทร ธงศรี ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  9 20102011010 นายณัฐพล ประครองจัด ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  10 20102011011 นายจิรวัฒน์ พรหมเดช ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  11 20102011012 นายศิวกร เย็นวงศา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  12 20102011013 นายจิรวัฒน์ ปัททุมมา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  13 20102011014 นายสุรเชษฐ์ ศรีประภา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-29
  14 20102011015 นายธีรพงษ์ ปิ่นมณี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-29
  15 20102011016 นายพงศ์พล พรมผา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-29
  16 20102011017 นายวัชรพล ทองประไพ ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2022-12-31
  17 20102011018 นายพงศ์ภาณุ บุญชุบ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-01-02
  18 20102011019 นายวราวิชญ์ แขกช้อย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  19 20102011020 นายวรยุทธ อัมปสถาน ม.3 โรงเรียนวัดโป่งแค - 2023-01-05
  20 20102011021 นายอัครวัฒน์ กันเมือง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-05
  21 20102011022 นายจักรกฤษณ์ แก้วเฟื่อง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-05
  22 20102011023 นายอำพน โตสารเดช ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-06
  23 20102011024 นายจิรทีปต์ หินใหม่ ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-01-06
  24 20102011025 นายรพีพัฒน์ อาดสกุล ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-09
  25 20102011026 นายฐิติโชติ เขียวพานิช ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ - 2023-01-10
  26 20102011027 นายพรรษกร ขันตี ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-11
  27 20102011028 นายจิรวัฒน์ เรืองกลิ่น ม.3 โรงเรียนวัดถนนแค - 2023-01-11
  28 20102011029 นายธีรพัฒน์ มาเชื้อ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-11
  29 20102011030 นางสาวศิรินธร ชะนะภัย ม.3 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา - 2023-01-11
  30 20102011031 นายนพรัตน์ เกษรบุศย์ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-12
  31 20102011032 นายวรวุฒิ วงษ์นุช ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-12
  32 20102011033 นายจิรวัฒน์ มูลอินทร์ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-12
  33 20102011034 นายธีรพัฒน์ ทิพย์ประเสริฐ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-12
  34 20102011035 นายเอกภวิษย์ มาเชื้อ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-12
  35 20102011036 นายฌัฐวุฒิ ศรีประจำ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-12
  36 20102011037 นายศุภกฤต รวมรัมย์ ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-01-12
  37 20102011038 นายชนันธร วงษ์อินทร์ ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-01-12
  38 20102011039 นายสุธิศักดิ์ วีรานิติธาดา ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-12
  39 20102011040 นายธัญนพเทพ ลี้สกุล ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-13
  40 20102011041 นายฐิตินันท์ สิงห์ทอง ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 2023-01-13
  41 20102011042 นายศิวัฒน์ ทองกระจ่าง ม.3 โรงเรียนวัดใดใหญ่ - 2023-01-13
  42 20102011043 นางสาววรรณพร ทองเย็น ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-14
  43 20102011044 นายศุภเสก พิมพ์ทอง ม.3 โรงเรียนวัดสิงห์ - 2023-01-14
  44 20102011045 นายณัฐวุฒิ คูหา ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) - 2023-01-14
  45 20102011046 นายวิระพงษ์ ผาสกุล ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-16
  46 20102011047 นายธนาวุฒิ พูลหลำ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-16
  47 20102011048 นายกฤษดา สีดา ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 2023-01-16
  48 20102011049 นายอนาวิล บุญเติม ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 2023-01-16
  49 20102011050 นายธนัชชา เถินมงคล ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-16
  50 20102011051 นายภูมิรพี ใบกว้าง ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 2023-01-16
  51 20102011052 นายอดิสร พงษ์มั่น ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-01-17
  52 20102011053 นายจรูญโรจน์ ภูรัตนพลที ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083