ตรวจสอบผลการคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ปีการศึกษา 2563

เลขที่บัตรประชาชน