*** ระบบพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
จะเปิดระบบให้ นักเรียน นักศึกษา พิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อไปชำระเงินที่ธนาคาร
ใน เวลา 13.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ***

หมายเหตุ นศ. ระดับชั้น ปวช.2-3 และ ปวส. 2 ที่พิมพ์ใบลงทะเบียน 1/2560 โปรดสังเกตุที่ใบลงทะเบียน

หากข้อมูลรายวิชาไม่แสดงในช่อง รหัสวิชา,ชื่อวิชา,ท,ป,น แสดงว่าไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

ให้ติดต่องานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในวันและเวลาราชการ โทร.036-411083 ต่อ 104