*** ระบบพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 1 มิถุนายน 2560


ให้นักเรียนนักศึกษา พิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินที่ห้องการเงิน (พร้อมค่าปรับ 100 บาท) ***

หมายเหตุ นศ. ระดับชั้น ปวช.2-3 และ ปวส. 2 ที่พิมพ์ใบลงทะเบียน 1/2560 โปรดสังเกตุที่ใบลงทะเบียน

หากข้อมูลรายวิชาไม่แสดงในช่อง รหัสวิชา,ชื่อวิชา,ท,ป,น แสดงว่าไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

ให้ติดต่องานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในวันและเวลาราชการ โทร.036-411083 ต่อ 104