!!! ******** โปรดอ่าน ********

ในการสมัครเรียนออนไลน์...... โปรดใช้โปรแกรม Google Chrome เท่านั้น

ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Chrome ได้ที่นี่

 
 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) คือการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของสองฝ่าย คือ ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งสองสถานที่ โดยที่โรงงาน (เน้นในการฝึกทักษะ) และในชั้นเรียน (เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี)

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ จึงได้เปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยมีรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

  • สาขางานเทคนิคยานยนต์
  • สาขางานเครื่องมือกล
  • สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
  • สาขางานการจัดการคลังสินค้า
  • ปวส. 1 ศึกษาในสถานศึกษา
  • ปวส. 2 ศึกษาในสถานประกอบการ
  • สาขางานการตลาด
ตลอดหลักสูตร จะเรียนในสถานศึกษา 2 วัน คือ วันอังคารและวันพุธ ส่วนวันที่เหลือจะศึกษาในสถานประกอบการ (หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน)
 

ในระยะเวลาที่ศึกษาในสถานประกอบการนั้น ผู้เรียนบางสาขาฯ อาจได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการนั้น ๆ

 
>
ผู้ดูแลระบบ