!!!ประกาศ สำหรับวิธีและขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ระบบจะเปิดให้ทำการสมัครฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 มี.ค. 58
โดยต้องทำตามขั้นตอนในเล่มคู่มือฯ ซึ่งขั้นตอน/วิธีการสมัครจะอยู่ในส่วนของ
ภาคผนวก ท้ายเล่มคู่มือ (โปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ก่อนทำการสมัครฯ)

ผู้สมัครจะต้องทำตามขั้นตอน ห้าม!!! ข้ามขั้นตอน
เพราะจะทำให้การสมัครฯไม่สมบูรณ์

!!!สำหรับนักเรียน นักศึกษา โควตา

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว

 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) คือการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของสองฝ่าย คือ ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งสองสถานที่ โดยที่โรงงาน (เน้นในการฝึกทักษะ) และในชั้นเรียน (เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี)

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ จึงได้เปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยมีรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

  • สาขางานเทคนิคยานยนต์
  • สาขางานเครื่องมือกล
  • สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
  • สาขางานการจัดการคลังสินค้า
  • ปวส. 1 ศึกษาในสถานศึกษา
  • ปวส. 2 ศึกษาในสถานประกอบการ
  • สาขางานการตลาด
ตลอดหลักสูตร จะเรียนในสถานศึกษา 2 วัน คือ วันอังคารและวันพุธ ส่วนวันที่เหลือจะศึกษาในสถานประกอบการ (หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน)
 

ในระยะเวลาที่ศึกษาในสถานประกอบการนั้น ผู้เรียนบางสาขาฯ อาจได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการนั้น ๆ

 
 
กรอกเลขที่บัตรประชาชน - - - -